Sancţiunile disciplinare, pregătirea şi experienţa profesională, calificativele primite în ultimii trei ani, situaţia socială şi împlinirea vârstei legale de pensionare sunt printre criteriile în baza cărora vor fi făcute disponibilizările în Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), conform Mediafax.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru stabilirea criteriilor de evaluare a personalului MAI, punctajelor şi ponderilor aferente, componenţei comisiei, procedurii-cadru şi termenelor de evaluare necesare punerii în aplicare a măsurilor speciale pentru încadrarea în bugetul instituţiei pentru 2011.

Proiectul de act normativ prevede că evaluarea personalului MAI va fi realizată luându-se în considerare exclusiv situaţia personală şi profesională a acestuia , fără a se crea situaţii discriminatorii.

Astfel, pentru stabilirea personalului MAI care va fi trecut în rezervă ori ale căror raporturi de serviciu sau de muncă încetează vor fi luate în considerare cinci categorii de evaluare, numerotate de la A la E.

În categoria A intră criteriile referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, la situaţia menţinerii în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul profesional sau militar, respectiv la situaţia personalului clasat "apt limitat"ori încadrat în gradul III de invaliditate.

Astfel, în funcţie de această categorie, vor fi restructuraţi angajaţii MAI clasaţi medical ca "apt limitat" sau cu grad III de invaliditate, cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă şi cei ce cumulează pensia cu salariul. De asemenea, vor fi restructuraţi angajaţii care au fost menţinuţi în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul profesional.

În categoria B sunt cuprinse criteriile privind conduita personalului. Evaluarea va fi făcută pe categorii profesionale, respectiv poliţişti, cadre militare, funcţionari publici, personal contractual (inclusiv preoţii militari), soldaţi şi gradaţi voluntari, în funcţie de sancţiunile administrative (mustrări, amenzi) sau disciplinare (mustrări, diminuarea salariului, amânarea promovării, retrogradarea din funcţie) rămase definitive, precum şi de existenţa unor hotărâri judecătoreşti prin care se suspendă executarea cu închisoarea sau amenda penală, cu excepţia reabilitării.

Categoria C vizează evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. În criteriile de evaluare intră absolvirea a cel puţin unui curs sau program de pregătire profesională în specialitatea postului ocupat, suplimentar faţă de cel prevăzut ca cerinţă minime în fişa postului şi experienţa profesională în domeniu şi în specialitate, pornind de la cea până în trei ani şi ajungând la cea peste 15 ani.

Un alt criteriu de evaluare este cel privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Criteriile din grupa D au în vedere calificativele obţinute de angajaţi în ultimii trei ani de activitate în MAI şi se împart în funcţie de fiecare categorie de personal. Astfel, la poliţişti calificativele sunt nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun şi excepţional, la cadre militare - necorespunzător, mediocru, corespunzător, bun, foarte bun şi excepţional, la funcţionari publici - nesatisfăcător, satisfăcător, bine şi foarte bine, la personalul contractual - nesatisfăcător, satisfăcător, corespunzător, bun şi foarte bun, iar la soldaţii sau gradaţii voluntari - necorespunzător, mediocru, corespunzător, bun, foarte bun şi excepţional.

În categoria E intră criteriile privind situaţia socială, respectiv dacă angajatul are copii în întreţinere, este întreţinător unic de familie, are în întreţinere şi alte persoane pe lângă copii, este văduv sau divorţat şi are în îngrijire copii.

Evaluarea va fi făcută de o comisie specială constituită în acest scop, la nivelul fiecărei unităţi a aparatului central al MAI. Membrii comisiei vor solicita de la structurilor de specialitate - resurse umane şi medicale - datele referitoare la situaţia personală şi profesională a angajaţilor, relevante pentru aplicarea criteriilor de evaluare.

După evaluare, comisiile vor întocmi lista cu personalul nominalizat pentru trecere în rezervă sau încetarea raporturilor de serviciu ori de muncă.

Sursa: www.lupamea.ro